Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup e-knihy

E-kniha slouží výhradně pro osobní potřebu uživatele. Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Uživatel není oprávněn e-knihu rozmnožovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn obsah e-knihy měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Trestněprávní odpovědnost se všemi důsledky je uplatňována vůči uživateli.

E-knihou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zaslané dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátu Adobe PDF. 

Pro objednání e-knihy musí uživatel sdělit poskytovateli Muzeu skla a bižuterie (dále jen MSB) fakturační údaje k vystavení faktury. MSB tyto údaje považuje za správné a uživatel za jejich správnost zodpovídá. Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. MSB neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů. 

Po vyplnění objednávkového formuláře MSB neprodleně zašle, na zadanou e-mailovou adresu uživatele, potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci služby, údaj o ceně a jejím uhrazení, kontaktní údaje poskytovatele, případně další informace. Pokud uživatel objednávku neuhradí do 7 pracovních dní, nebo ji sám nezruší zasláním e-mailu na adresu info@msb-jablonec.cz, objednávka bude automaticky zrušena. 

Zpřístupnění elektronického obsahu. Po uhrazení na bankovní účet č. 1232081/0710 poskytovatelem stanovené ceny za e-knihu, kterou si uživatel vybral z nabídky MSB, poskytovatel zašle elektronický obsah uživateli přes internetovou službu Úschovna.cz. Zasláním se rozumí zaslání odkazu ke stažení e-knihy ve formátu PDF na uvedený e-mail uživatele. Zároveň bude uživateli zaslán daňový doklad za dodanou e-knihu. Uživatel si elektronický obsah převezme stažením ze služby Úschovna.cz, a to nejdéle do 14 kalendářních dní od jeho zaslání. Od momentu zaslání odkazu ke stažení elektronického obsahu poskytovatelem se povinnosti poskytovatele považují za naplněné. 

Veškeré nabízené e-knihy na stránkách MSB jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty dle § 61 písm. e) Zákona o DPH. Uvedené ceny jsou v českých korunách. 

Reklamace

V případě e-knihy se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že uživatel nevěděl, že se jedná o elektronický obsah. Uživatel má právo na reklamaci vadného elektronického obsahu dle ust. § 2165 a dle ust. § 2389a Občanského zákoníku. MSB ručí uživateli, že elektronický obsah nemá vady. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá, je taková vada, kterou si uživatel způsobil sám, a případy, kdy to vyplývá z povahy věci. 

Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

  • zaplatil za elektronickou knihu a neobdržel odkaz k jejímu stažení e-mailem;

  • po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal;

  • soubor s elektronickým obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit.

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí MSB, aby daný elektronický obsah mohl být prozkoumán. Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný elektronický obsah opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, tj. bankovní převod na účet. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady. 

V Jablonci nad Nisou, 14. 07. 2023

Navštivte nás!

Pojďte si prohlédnout zdejší sbírky skla, bižuterie, knoflíků, mincí, medailí a plaket ve stálých expozicích Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – České sklo sedmi století a nově též Svět zázraků (české skleněné vánoční ozdoby). Vydejte se za třpytivou krásou!

Navštívit muzeum