Obchodní podmínky

 1. Veškeré objednávky podané kupujícím jsou brány jako závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně dodacích a platebních podmínek a seznámení se s reklamačním řádem.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, případně další kontaktní údaje (e-mail, telefon). Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky nebo e-mailem.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v závazném objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Pokud kupující opakovaně, tzn. nejméně ve dvou případech, nepřevezme objednané zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má prodávající právo jeho další objednávky zboží neakceptovat, případně požadovat úhradu zboží včetně poštovného a balného před jeho odesláním.
 4. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce, bude zpracovávat v souladu ze zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a využije je pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.
 5. Všechny ceny zboží, dopravného i balného v našem e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání. Úhrada nákladů na dopravu, balné a zboží ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, a.s., a to formou dobírky v rámci ČR. Zboží je expedováno do 5 pracovních dní po přijetí objednávky. V případě zahraničních objednávek je zboží možné zakoupit pouze na zálohovou fakturu, kterou zákazník obdrží e-mailem po zaslání objednávky. Zboží bude expedováno do pěti dnů po přijetí úhrady na účet prodávajícího. Daňový doklad bude přiložen k zásilce. Cena poštovného do zahraničí pro zásilky s váhou nad 3 kg bude s kupujícím sjednána individuálně e- mailem po obdržení objednávky.
 6. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého zboží v původním nepoškozeném obalu (myšleno přebal knihy) do 14 dnů od převzetí zboží.
 7. Nepřevezme-li si kupující zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pobývá smlouva platnost. V tomto případě se kupující zavazuje, že prodávajícímu uhradí veškeré vynaložené náklady a případné škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího, zejména náklady na dopravu a skladné ode dne navrácení zboží prodávajícímu „přepravcem“ do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Tento závazek kupujícího vůči prodávajícímu zůstává v platnosti i po zániku kupní smlouvy.
 8. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 9. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými předpisy.

Dodací a platební podmínky

V České republice zasíláme zboží na dobírku

Poštovné a balné pro ČR:
do 1 kg 120,- Kč
od 1 do 2 kg 160,- Kč
od 2 do 5 kg 180,- Kč
od 5 do 15 kg 250,- Kč

Mimo ČR zasíláme zboží
– do Evropy, USA a mimoevropských zemí
– formou úhrady faktury za zboží předem – převodem částky na účet prodávajícího
– platební karty ani jiné platby nejsou akceptovány
– ceny v Kč jsou přepočítávány pevným čtvrtletním kurzem, stanoveným dle České národní banky, vždy k prvnímu dni čtvtletí

Poštovné a balné do zahraničí
Evropa USA a mimoevropské země
do 0,5 kg 410 Kč 440 Kč
do 1 kg 545 Kč 620 Kč
do 2 kg 720 Kč 720 Kč
do 3 kg 870 Kč 870 Kč

 

Reklamační řád

 1. Kupující má právo podle § 616 občanského zákoníku na bezplatnou bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou, do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnosti řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
 2. Zboží je zasíláno kupujícímu v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.
 3. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, nenese prodávající odpovědnost za případné vady dodaného zboží.
 4. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat po jeho dodání a bez zbytečného odkladu (do 14 dní od jeho převzetí) informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách.
 5. Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů: – prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@msb-jablonec.cz – doporučeným dopisem na adresu: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a e-mailový nebo telefonický kontakt.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení a vyrozumí o tom kupujícího písemně prostřednictvím elektronické pošty, nebude-li dohodnuto jinak. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude kupujícímu převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

 

Tento reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Veškeré uzavřené smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Commercial Terms and Conditions

 1. All orders submitted by the Buyer are considered binding. By submitting an order, the Buyer confirms approval of these Commercial Terms and Conditions, including delivery and payment terms and conditions and familiarisation with the Complaint Rules.
 2. All of the required details must be completed in the form in order for an electronic order to be valid. While placing an order, the customer must state a complete address and other necessary contact information (e-mail, telephone). The customer has the right to cancel a non-processed order by telephone or e-mail.
 3. The goods delivery location is the address specified by the Buyer in the binding order form. The ownership right to the goods shall be transferred to the Buyer when the Buyer has paid the purchase price and has taken over the goods. If the Buyer repeatedly, meaning at least twice, does not accept the ordered goods even by an additionally provided deadline, the Seller shall e entitled to refuse to accept additional orders of goods and/or to require payment for the goods including postage before they are sent.
 4. The Seller agrees to process all of the Buyer’s personal data that obtained during the registration and order process in accordance with Act No. 110/2019 Coll., on personal data processing, as amended, and shall use such data only for the Seller’s internal needs in relation to the fulfilment of the obligations arising in connection with Purchase Agreement.
 5. All prices of goods, including transport and packaging fees, are listed in our e-shop including VAT. The goods are sold for the prices that are valid at the time of ordering. The costs for transport and packaging of the goods shall be due from the Buyer together with the agreed purchase price. The goods shall be sent via the Czech Postal Service for cash on delivery (COD) within the Czech Republic. The goods shall be shipped within 5 business days following receipt of the order. If goods are ordered from abroad, they may be purchased only via an advance invoice, which the customer shall receive by e-mail after the order is sent. The goods shall be shipped within five days after the payment is received in the Seller’s account. The invoice (tax document) will be enclosed with the shipment.
 6. The postage for sending a shipment weighing more than 3 kg abroad will be agreed upon with the Buyer individually by e-mail after the order is received.
 7. The Buyer is entitled to withdraw from the purchase agreement by returning undamaged and unused goods in their original undamaged packaging (book wrapping) within 14 days following the receipt of the goods.
 8. If the Buyer does not take over the goods even by an additional provided deadline, this Agreement will cease to be valid. In such case, the Buyer agrees to reimburse the Seller for all costs and damages incurred as a result of the Buyer’s delay, including costs for transport and storage from the date of return of the goods to the Seller by a „courier“ until the date of effectiveness of withdrawal from the Agreement. This obligation of the Buyer towards the Seller shall remain valid even after the validity of the Purchase Agreement has ended.
 9. By sending an electronic order, the Buyer accepts without objections all of the provisions of the General Commercial Terms and Conditions in their valid wording on the date of sending of the order.
 10. The contracting parties‘ rights and obligations that are not expressly defined herein shall be governed by Act No. 89/2012 Coll., the New Civil Code, as amended, and other applicable legislation.

Delivery and payment conditions

In the Czech Republic we send goods:

Postage and packaging fees for the Czech Republic:
up to 1 kg CZK 120
from 1 to 2 kg CZK 160
from 2 to 5 kg CZK 180
from 5 to 15 kg CZK 250

2. We send goods outside of the Czech Republic:

 • to Europe, the USA and other non-European countries – based on payment of an invoice for goods in advance – by transfer of the owed amount to the Seller’s account
 • credit cards, debit cards and other forms of payment are not accepted
 • prices in CZK are calculated on the basis of a fixed quarterly exchange rate set by the Czech National Bank to the first day of the quarter of the year
Postage and packaging fees for sending abroad
Europe USA and other non-European countries (USD)
up to 0,5 kg CZK 410 CZK 440
up to 1 kg CZK 545 CZK 620
up to 2 kg CZK 720 CZK 720
up to 3 kg CZK 870 CZK 870

 

Complaint rules

 1. The Buyer has the right under Section 616 of the Civil Code to prompt remedy free of charge if the goods do not comply with the purchase agreement, within 6 months following the receipt of the goods. The standard warranty period is 24 months and begins running as of the moment when the goods are accepted. The warranty applies to all defects limiting the ability to use the goods properly. The warranty does not apply to wear resulting from regular use.
 2. The goods are sent to the Buyer in sealed packaging, which is adapted to the character of the goods and prevents their damage. An invoice is enclosed with the shipment, which serves as a tax and warranty claim document.
 3. The Buyer is required to inspect the shipment to verify that the packaging has not been breached. If the Buyer accepts an obviously damaged shipment, the Seller shall not be liable for any potential defects in the delivered goods.
 4. The Buyer is required to check the goods after their delivery and to notify the Seller promptly (within 14 days following the acceptance of the goods) of any discovered defects.
 5. Warranty claims are announced in one of the following ways:
  – via the e-mail address info@msb-jablonec.cz
  – via registered mail to the address: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou), U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
 6. Each complaint must contain a description of the defects, the order or invoice number and telephone or e-mail contact information.
 7. The Seller shall decide about the complaint no later than within 30 business days from the date of its provable delivery and shall notify the Buyer of the outcome by e-mail, unless otherwise agreed. If the complaint is deemed legitimate, the Seller shall reimburse the Buyer for the postage for sending the goods back to the Seller. The reimbursement of postage will be transferred to the Buyer’s account together with the amount for the goods that are the subject of the complaint.
 8. These complaint rules have been prepared in accordance with the provisions of Act No. 89/2012 Coll., the New Civil Code.

All of the contractual relationships established between the parties are governed by Act No. 89/2012 Coll., the New Civil Code, and Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection.