Záhlavi akce výstava Vesmír
VÝSTAVA

výstava Vesmír

20. května - 11. září 2022/ hlavní budova

Připravili jsme novou výstavu autorského skla a šperku čtyřiceti současných českých sklářů a šperkařů, kteří reagují na téma vesmír. Autorem atraktivní instalace je sklářský tvůrce a scénograf brazilského původu Ricardo Hoineff / We are preparing a new exhibition of original Glass and Jewellery from forty contemporary Czech glassmakers and jewellers who respond to the theme of space. The author of the attractive installation is the glassmaker and set designer of Brazilian origin Ricardo Hoineff

VESMÍR – Současné studiové sklo a šperk

Téma vesmír zpracovalo do unikátních objektů čtyřicet českých výtvarníků – sklářů a šperkařů. Vesmír je všudypřítomný – kolem nás i v nás a vybraní autoři svými pracemi reagují na vnímání tohoto pojmu různými způsoby.

Jedni v tvorbě reflektují jedinečné tvary a barvy vesmírných těles a útvarů – planet, hvězd, komet, černých děr, mlhovin, meteoritů nebo galaxií. Další do prací transformují různé technické přístroje, které se díky vědeckým výzkumům člověka v prostoru vesmíru pohybují nebo jej pozorují ze Země. Nedílným článkem výstavy jsou také díla, zhmotňující vyšší principy fungování vesmíru a transformují tak tento pojem do širšího kontextu univerza.

Výsledkem jsou jedinečné výtvarné výstupy v podobě skleněných objektů nebo šperků, které s využitím různých technik nebo materiálových kombinací přibližují ve výtvarné stylizaci autorovu představu o podobě vzdáleného světa či jeho principů.

Nejpočetněji zastoupeným materiálem je na výstavě sklo, které díky svému charakteru vhodně podněcuje obrazotvornost o tajemnosti a neohraničenosti vesmíru a také vyšších principech bytí v kontrastu s malichernostmi našeho pozemského života.

Kateřina Nora Nováková a Dagmar Havlíčková

Vernisáž výstavy proběhla 19. května 2022 v 17 hodin / Opening ceremony was 19. 5. 2022 / 5pm

Vernisáž doprovodila hudební ikona světové filmové hudby Karel Havlíček / The opening will be accompanied by the music icon of world film music Karel Havlíček

Více o hudebníkovi zde >
About a musician here >

Contemporary studio glass and jewellery

The theme of space has been transformed into unique objects by forty Czech artists – glass and jewellery makers. Space is omnipresent – around us and within us, and the selected artists respond to the perception of this concept in different ways with their work.

Some reflect the unique shapes and colours of cosmic bodies and formations – planets, stars, comets, black holes, nebulae, meteors or galaxies. Others transform a variety of technical devices into works that, thanks to scientific research, move in space or observe it from Earth. Integral to the exhibition are works that materialise the higher principles of the functioning of space, transforming this concept into the wider context of the universe. 

The results are unique artistic creations in the form of glass objects or jewellery, using various techniques or material combinations, which present an artistic stylization of the artist’s imagination of the form of a distant world or its principles.

The most frequently represented material in the exhibition is glass. Thanks to its character, glass stimulates the imagination regarding the mystery and limitlessness of space and the higher principles of existence, in contrast to the trivialities of our earthly life..

Kateřina Nora Nováková and Dagmar Havlíčková

Kurátoři výstavy / Exhibition Curators

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D. a Dagmar Havlíčková 

Grafika a scénografie / Graphic Design and Scenography

Mgr. A. Ricardo Hoineff

Instalace a realizace / Installation and Realisation

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, TEXO PLUS s.r.o.

Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, TEXO PLUS s.r.o.

Oliva Mlsová

Překlady / Translations

PhDr. Eva Kořánová

Exponáty zapůjčili / Loan Exhibit

Sklo / Glass

Josef Divín, Bohumil Eliáš jun., Jan Exnar, Jan Frydrych, Klára Horáčková, František Jungvirt, Pavel Kopřiva, Milan Krajíček, Zuzana Kubelková, Josef Marek, Václav Řezáč, Lada Semecká, Petr Stacho, Markéta Šílená, Marian Volráb

Šperk / Jewellery

Nastassia Aleinikava, Dana Bezděková, Jolana Čtvrtečková, Martin Grosman, Zdeňka Laštovičková, Jan Hásek, Marta Havlíčková, Pavel Herynek, Vladimír Komňacký, Karolína Kopřivová, Kristýna Malovaná, Martina Mináriková, Kamila Housová – Mizerová, Jolana Krédlová – Nováková, Martin J. Pouzar, Veronika Pouzarová, Kateřina Reich, Zdeňka Roztočilová, Denisa Sedláková, Jana Válková Střílková, Ludmila Šikolová, Markéta Šílená, Kristýna Španihelová, Jiří Urban, Martin Verner, Petr Vogel

Partneři projektu / Project Partners: Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Cultury CR

Partneři muzea / Museums Partners: Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Crystal Valley, Nadace Preciosa, Czechglasscompetence, IYOG