Záhlavi akce Hledání rovnováhy
VÝSTAVA

Hledání rovnováhy

8. října 2021 - 10. dubna 2022/ hlavní budova

Design i užitek – unikátní výstava lisovaného skla z období socialismu

Československé lisované sklo zná celý svět. Naše muzeum připravilo reprezentativní přehledovou výstavu s publikací přibližující jeho historii a vývoj mezi lety 1948 až 1989. Nazvalo ji Hledání rovnováhy. Představuje na ní dobové komerční hity, prototypy i experimenty, s nimiž přicházeli designéři zvučných i méně známých jmen, jejichž úkolem bylo každoročně přinášet nové vzory užitkového skla pro každodenní použití v domácnostech či restauracích. 

Mnozí mají dodnes doma alespoň několik kusů socialistického lisovaného skla, které se – na rozdíl od jiných typů československého užitkového skla – ve velkém nabízelo nejen na zahraničním, ale i domácím trhu. Je též oblíbeným sběratelským artiklem a předmětem vášnivého zájmu nejen českých badatelů.

Dominantním výrobcem dutého užitkového lisovaného skla mezi lety 1948–1989 byl teplický Sklounion, pod nějž spadalo několik skláren po celé zemi. Drobné, ale komerčně velmi úspěšné skleněné zboží, zvané souhrnně krystalerie, dodávaly do celého světa Jablonecké sklárny v dnešní Desné, přes monopolní podnik zahraničního obchodu Skloexport. Projekt muzea představuje obě tyto výrobní polohy československého lisovaného skla.

„Pro přehlednost jsme se rozhodli výstavu rozdělit do čtyř časových celků, abychom mohli ukázat, co je pro které období typické a co naopak výjimečné. Neopominuli jsme ani období první republiky, které je pro pochopení geneze tohoto oboru velmi důležité. Celkem u nás návštěvníci uvidí kolem 300 výrobků,“ uvedl hlavní kurátor projektu Petr Nový.                   

Velkou pozornost autoři výstavy a publikace věnovali identifikaci a dataci předmětů, které konzultovali s řadou pamětníků z výroby i exportu či soukromými sběrateli. Výsledkem je největší novodobá výstava lisovaného skla v Česku a vůbec první podrobná odborná publikace k tématu v česko-anglické jazykové verzi. Vedle kurátorů našeho muzea Petra Nového a Dagmar Havlíčkové se na projektu významně podílel též teoretik Jaroslav Polanecký z UJEP v Ústí nad Labem. „Název Hledání rovnováhy rezonuje s tím, jak se neustále potýkal svět výrobní praxe a obchodu s představami designérů,“ uvedl Polanecký. „Role vzdělaných výtvarníků přitom byla pro vytváření estetiky moderního československého lisovaného skla zcela zásadní a svým dopadem na reálnou podobu produkce ve světovém kontextu ojedinělá.“

Scénografii výstavy vytvořil uznávaný architekt a designér prof. Jiří Pelcl, uvedený v loňském roce do Síně slávy Czech Grand Design. Zvolil přehledný, střídmý, ale efektní koncept, který dává vyniknout vystaveným exponátům. O grafickou podobu výstavy a katalogu se postarala renomovaná grafička Radka Folprechtová, s níž na realizaci spolupracovala Barbora Solperová.

„Příprava a realizace výstavy i publikace byla financována z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Design československého skla a bižuterie 1948–1989, jehož řešitelem je naše muzeum. Navazuje tak na výstavu a knihu Kaleidoskop vkusu o jablonecké bižuterii na světových a domácích výstavách, kterou lze aktuálně navštívit chebském v Retromuseu,“ doplnila ředitelka Milada Valečková.

Výstava Hledání rovnováhy – Design československého lisovaného skla 1948-1989 bude pro veřejnost otevřena od 8. října až do 10. dubna příštího roku. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. října od 17 hodin.

Partneři muzea:

Ministerstvo kultury ČR, Křišťálové údolí, Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou,

Mediálním partnerem je Rádio RCL

 

FINDING BALANCE

Design and utility – a unique exhibition of pressed glass from the era of socialism.

Czechoslovak pressed glass is known the world over. Our museum has created a comprehensive exhibition together with a publication illustrating its history and development from 1948 to 1989. The exhibition is called Finding Balance. It showcases the commercial successes, prototypes and experiments of the period by both illustrious and relatively unknown designers, tasked year after year with creating new designs for utility glass for everyday use in homes and restaurants.

Many people still have at least a handful of pieces of socialist pressed glass at home, which, unlike other types of Czechoslovak utility glass, was widely available on the foreign and domestic markets. This glass is also a sought-after collector’s item, and of keen interest for researchers both at home and abroad.

The leading producer of hollow utility pressed glass between 1948 and 1989 was Sklounion in Teplice, which operated a number of glassworks throughout the country. Small but commercially viable glass goods, collectively called glassware, were exported all over the world from the Jablonec glassworks in today’s Desná, through Skolexport, the monopoly state trading enterprise. Both centres of production are featured in the exhibition.

“For the sake of clarity, we decided to divide the exhibition into four periods in order to show what is typical for which period and what is exceptional. We have not overlooked the period of the First Republic, which is of great importance for understanding the genesis of this field. In all, there will be around 300 products on display,” said Petr Nový, the project’s chief curator. 

The authors of the exhibition and the publication took great care to identify and date the objects, consulting with a number of production and export specialists and private collectors. The result is the largest contemporary exhibition of pressed glass in the Czech Republic and the first ever detailed specialist publication on the subject in both Czech and English. In addition to Petr Nový and Dagmar Havlíčková, the museum curators, the theoretician Jaroslav Polanecký from Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem also contributed significantly to the project. “The title Finding Balance resonates with how the world of production practices and business has struggled constantly with the ideas of designers,” says Polanecký. “Yet the role of educated designers was crucial to the creation of the aesthetics of modern Czechoslovak pressed glass, and its impact on the actual form of production was unique in the global context.”

The exhibition was designed by renowned architect and designer Prof. Jiří Pelcl, who was last year inducted into the Czech Grand Design Hall of Fame. He opted for a clear, sober but effective concept that allows the exhibits to stand out. The graphic design of the exhibition and the catalogue was created by prominent graphic designer Radka Folprechtová, in collaboration with Barbora Solperová.

“The preparation and realisation of the exhibition and the publication was funded by the 2016-2022 Czech Ministry of Culture Programme for the Support of Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity as part of the Design of Czechoslovak Glass and Costume Jewellery Project 1948-1989, led by the Museum. It complements Kaleidoscope of Taste, an exhibition and book about Jablonec costume jewellery at world and domestic exhibitions, which is currently on display at the Retromuseum in Cheb,” director Milada Valečková added.

Finding Balance – Design of Czechoslovak Pressed Glass 1948-1989 will be open to the public from 8 October, 2021 to 10 April, 2022. The official opening will take place on Thursday 7 October at 5 pm.

 

BALANCE FINDEN

Design und Genuss – Eine einzigartige Ausstellung von Pressglas aus der Zeit des Sozialismus

Das Tschechoslowakische Pressglas ist weltbekannt. Unser Museum hat deshalb eine repräsentative und übersichtliche Ausstellung mitsamt einer Publikation vorbereitet, die dessen Geschichte und Entwicklung zwischen den Jahren 1948 bis 1989 aufzeigt. Unter dem Titel BALANCE FINDEN präsentiert sie zeitgenössische kommerzielle Erfolge, Prototypen und Experimente, die von Designern mit bekannteren und weniger bekannten Namen entworfen wurden, deren Aufgabe es war, Jahr für Jahr neue Modelle für den täglichen Gebrauch der Haushalte und Restaurants zu entwerfen. 

Noch heute haben viele von uns zumindest ein paar Stücke an sozialistischem Pressglas zu Hause, das – im Gegensatz zu anderen tschechoslowakischen Gebrauchsgläsern – nicht nur auf dem ausländischen, sondern auch auf dem heimischen Markt angeboten wurde. Es handelt sich zudem um ein beliebtes Sammlerobjekt und einen Gegenstand, der ein leidenschaftliches Interesse nicht nur bei den tschechischen Forschern weckt.

Zwischen 1948 und 1989 war das Unternehmen Sklounion in Teplice, zu dem mehrere Glashütten im ganzen Land gehörten, der dominierende Produzent von hohlem Gebrauchspressglas. Feine kommerziell sehr erfolgreiche Glaswaren, die zusammenfassend als „Kristallerie“ bezeichnet wurden, wurden von den Jablonecer Glashütten im heutigen Desná über die Außenhandelsfirma Skloexport in die ganze Welt geliefert. Das Projekt des Museums stellt diese beiden Produktionsartikel des Tschechoslowakischen Pressglases vor.

„Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir uns entschieden, die Ausstellung in vier Zeitabschnitte aufzuteilen, um aufzeigen zu können, was für welchen Zeitraum typisch und demgegenüber auch außergewöhnlich ist. Wir haben auch nicht die Zeit der Ersten Republik vergessen, die für das Verständnis der Entstehung dieses Fachs sehr wichtig ist. Insgesamt sehen die Besucher bei uns ca. 300 Produkte.“ führt der Hauptkurator des Projekts Petr Nový an.                   

Die Autoren der Ausstellung und Publikation haben der Identifizierung und Datierung der Objekte große Aufmerksamkeit geschenkt und sich von mehreren Zeitzeugen aus der Produktion, von Exporteuren und privaten Sammlern beraten lassen. Das Ergebnis ist die größte moderne Pressglasausstellung Tschechiens und die allererste ausführliche Fachpublikation zum Thema in tschechischer und englischer Sprachversion. Neben den Kuratoren unseres Museums Petr Nový und Dagmar Havlíčková war auch der Theoretiker Jaroslav Polanecký von der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem maßgeblich am Projekt beteiligt. „Der Titel BALANCE FINDEN spiegelt wider, wie die Welt der Fertigungspraxis und der Wirtschaft ständig mit den Ideen der Designer gerungen hat.“ führte Polanecký an. „Die Rolle der ausgebildeten Künstler war für die Erschaffung der Ästhetik des modernen tschechoslowakischen Pressglases unverzichtbar und ihr Einfluss auf die reale Produktionsgestalt ist im weltweiten Zusammenhang einzigartig.“

Für die Szenografie der Ausstellung zeichnet der renommierte Architekt und Designer Prof. Jiří Pelcl verantwortlich, der letztes Jahr in die Ruhmeshalle des Czech Grand Design aufgenommen wurde. Er wählte ein klares und nüchternes, allerdings wirkungsvolles Konzept, das die Exponate hervorhebt. Um die grafische Gestaltung von Ausstellung und Katalog kümmerte sich die renommierte Grafikerin Radka Folprechtová, die dabei mit Barbora Solperová bei der Realisierung zusammenarbeitete.

„Die Ausarbeitung und Durchführung der Ausstellung und Publikation wurde aus dem Programm zur Unterstützung der angewandten Forschung und experimentellen Entwicklung der nationalen und kulturellen Identität für die Jahre 2016 bis 2022 des Kulturministeriums der Tschechischen Republik im Rahmen des Projekts Design des Tschechoslowakischen Glases und Bijouterie 1948 – 1989 finanziert, dessen Realisator unser Museum ist. Sie knüpft somit an die Ausstellung und das Buch „Kaleidoskop vkusu“ (Geschmackskaleidoskop) über die Jablonecer Bijouterie auf den internationalen- und nationalen Messen an, das derzeit im Retromuseum in Cheb zu besichtigen ist,“ ergänzt die Direktorin Milada Valečková.

Die Ausstellung BALANCE FINDEN – Design des tschechoslowakischen Pressglases von 1948 bis 1989 – ist vom 8. Oktober dieses Jahres bis zum 10. April nächsten Jahres für das Publikum geöffnet. Die Vernissage findet am Donnerstag den 7. Oktober ab 17 Uhr statt.