VÝSTAVA

DUŠE SKLA

Záhlavi akce DUŠE SKLA
17. září 2021 - 30. ledna 2022/ hlavní budova

V nové přístavbě našeho muzea, oceněné prestižním titulem Stavba roku České republiky 2020, se představují díla českých sklářských tvůrců, kteří jsou zároveň výtečnými řemeslníky nebo inovátory. Výstava nazvaná Duše skla odtud příští rok zamíří do hlavního města Francie, kde bude součástí projektu Rok českého skla v Paříži.

Duše skla představuje stále důležitější trend ve světovém sklářském umění, když zdůrazňuje schopnost výtvarníků dílo nejen navrhnout, ale i zrealizovat či přicházet se specifickými tvůrčími postupy. Kurátor výstavy Petr Nový k výběru konkrétních jmen uvádí: „Oslovil jsem devět umělců a umělkyň tří generací a vybral si od nich šestnáct děl ukazujících, jak různými technologickými a estetickými způsoby se dnes k autorskému sklu přistupuje. Od foukaného a tvarovaného skla budou k vidění i tavená plastika, fusing či studené techniky. Většina děl navíc bude mít v Jablonci premiéru, jde o úplné novinky.“

Koncept výstavy již od počátku vznikal v rámci většího projektu nazvaného Rok českého skla, na němž muzeum spolupracuje v Českým centrem v Paříži. Od prosince 2021 do září 2022 ve francouzské metropoli proběhnou tři prezentace věnované nejen autorskému sklu, ale též současnému českému šperku a bižuterii či vánočním ozdobám. Přitom „Vánoční poklad“ muzeum připravilo jako putovní pro pražskou centrálu Českých center. „Spolupráce s Českými centry si velice vážíme,“ uvedla ředitelka Milada Valečková. „Od roku 2013 jsme pro ně kurátorsky připravili celou řadu výstav, z nichž některé po světě úspěšně putovaly i několik let, naposledy to byla designová přehlídka české bižuterie Handmade Dreams.“   

Výstava Duše skla je pro veřejnost otevřena od pátku 17. září až do 30. ledna příštího roku. Představuje díla Pavlíny Čambalové, Jana Frydrycha, Tomáše Hlavičky, Martiny Janákové, Martina Janeckého, Milana Krajíčka, Zuzany Kubelkové, Václava Řezáče a Martina Štefánka.

Návštěvníci se mohou také seznámit s letošními novinkami ve stálých expozicích, mezi něž patří aktuální designové výrobky českých i zahraničních firem z loňského Trienále nebo unikátní interaktivní skleněný objekt Viléma Smejkal KVÉR–II sloužící jako brána do on-line prezentace muzejních aktivit.

 

THE SOUL OF GLASS
17 September 2021 –  30 January 2022

The new extension of our museum, awarded the prestigious title of Building of the Year of the Czech Republic 2020, showcases the works of Czech glassmakers of outstanding craftsmanship or innovation. The exhibition, entitled The Soul of Glass, will head from here to the French capital next year, where it will be featured as part of the Year of Czech Glass in Paris project.

The Soul of Glass represents an increasingly important trend in the world of glass art, emphasizing the ability of artists not only to design a work of art, but to actually realize it and/or to propose specific creative techniques. The curator of the exhibition, Petr Nový, comments on the selection of the individual names: “I approached nine artists across three generations and chose sixteen pieces from them, demonstrating the diversity of technological and aesthetic approaches to art glass today. Blown and shaped glass will be on display, along with fused sculpture, fusing and cold techniques. Most of these pieces will be premiered in Jablonec, they are entirely new.”

From the outset, the concept of the exhibition was conceived as part of a larger project called the Year of Czech Glass, a collaboration between the museum and the Czech Centre in Paris. There will be three presentations in the French capital from December 2021 to September 2022, focusing on original glass, contemporary Czech jewellery and costume jewellery, and Christmas decorations. The “Christmas Treasure” was created by the museum as a travelling exhibition for the Prague headquarters of the Czech Centres. “We greatly appreciate our cooperation with the Czech Centres,” said Director Milada Valečková. “Since 2013, we have curated a number of exhibitions for them, some of which have successfully travelled around the world for several years, the most recent being Handmade Dreams, a design show of Czech costume jewellery.”  The Soul of Glass exhibition will be open to the public from Friday 17 September until 30 January next year. It will present works by Pavlína Čambalová, Jan Frydrych, Tomáš Hlavička, Martina Janáková, Martin Janecký, Milan Krajíček, Zuzana Kubelková, Václav Řezáč and Martin Štefánek.

Visitors can also discover what’s new in this year’s permanent exhibitions, including current design products by Czech and foreign companies from last year’s Triennial, or KVÉR II, a unique interactive glass object by Vilém Smejkal that serves as a gateway to the online presentation of museum activities.

 

DIE SEELE AUS GLAS
17. September 2021 – 30. Januar 2022 

Im neuen Erweiterungsanbau unseres Museums, der mit dem prestigeträchtigen Titel des Bauwerks des Jahres der Tschechischen Republik 2020 ausgezeichnet wurde, werden Werke Tschechischer Glaskünstler vorgestellt, die gleichzeitig hervorragende Handwerker und Innovatoren sind. Diese Ausstellung, die mit dem Titel „Die Seele des Glases“ benannt wurde, zieht danach in die Hauptstadt Frankreichs Paris weiter, in der sie zu einem Bestandteil des Projekts „Jahr des Tschechischen Glases“ wird.

Die Ausstellung „Die Seele des Glases“ stellt einen immer wichtiger werdenden Trend in der weltweiten Glaskunst vor, da sie die Fähigkeit der Künstler betont, die Werke nicht nur zu entwerfen, sondern diese auch realisieren zu können und/oder spezifische künstlerische Arbeitsmethoden einzuführen. Der Kurator Petr Nový führt zur Auswahl konkreter Namen an: „Ich habe neun Künstler und Künstlerinnen dreier Generationen angesprochen und wählte von ihnen sechzehn Werke aus, die aufzeigen, wie mittels verschiedener Technologien und ästhetischen Vorgehensweisen das Kunstglas der Gegenwart geschaffen wird. Neben geblasenem und geformtem Glas werden auch Schmelzplastiken, Fusingglas und Kaltformtechniken zu sehen sein. Da es sich um absolute Neuheiten handelt, werden die meisten Werke in Jablonec ihre Premiere haben.

Das Konzept der Ausstellung entstand von Anbeginn an bereits im Rahmen des größeren Projekts „Das Jahr des Tschechischen Glases“, an dem das Museum mit dem Tschechischen Zentrum in Paris zusammenarbeitet. Von Dezember 2021 bis September 2022 finden in der französischen Hauptstadt drei Präsentationen statt, die sich nicht nur dem Kunstglas, sondern auch dem zeitgenössischen Tschechischen Schmuck und Bijouterie sowie Weihnachtsdekorationen widmen. Dabei wurde „Der Weihnachtsschatz“ vom Museum als Wanderausstellung für die Prager Zentrale der Tschechischen Zentren konzipiert. „Die Zusammenarbeit mit den Tschechischen Zentren bedeutet uns sehr viel“ führte die Direktorin Milada Valečková an. „Seit 2013 haben wir für sie mehrere Ausstellungen kuratorisch vorbereitet, von denen einige mehrere Jahre erfolgreich um die Welt gewandert sind, das letzte Mal handelte es sich dabei um die Designausstellung Tschechischen Schmucks „Handmade Dreams.“   

Die Ausstellung „Die Seele des Glases“ ist von Freitag, 17. September bis 30. Januar nächsten Jahres für das Publikum geöffnet. Präsentiert werden Werke von Pavlína Čambalová, Jan Frydrych, Tomáš Hlavička, Martina Janáková, Martin Janecký, Milan Krajíček, Zuzana Kubelková, Václav Řezáč und Martin Štefánek.

Besucher können zudem die diesjährigen Neuheiten der Dauerausstellungen kennenlernen, darunter aktuelle Designprodukte tschechischer und ausländischer Unternehmen der letztjährigen Triennale oder das einzigartige interaktive Glasobjekt von Vilém Smejkal „KVÉR–II“, das als Zugang zur Präsentation der Onlineaktivitäten des Museums dient.