Záhlavi akce Dana Zámečníková
VÝSTAVA

Dana Zámečníková

od 11. února do 29. května 2022/ hlavní budova

Země v oblacích

České sklářství přineslo ve druhé polovině 20. století řadu inspirativních podnětů. Tím přelomovým bylo využívání skla jako materiálu k vytváření unikátních uměleckých děl rovnocenných s díly sochařů a malířů. Na iniciační projekty Stanislava Libenského s Jaroslavou Brychtovou a René Roubíčka navázalo několik generací absolventů ateliéru skla pražské UMPRUM, kteří dokázali překvapovat svět výtvarného umění dosud nevídanými ambiciózními kreacemi. Vedle dominující sochařské skleněné tavené plastiky se někteří vydali i směrem k malířství a prostorovým kompozicím. K nejoriginálnějším z nich od počátků své umělecké dráhy patřila Dana Zámečníková.

Pražská rodačka, nikoliv jen sklářská výtvarnice, ale též architektka, se v mezinárodním kontextu prosadila v osmdesátých letech svými prostorovými malířskými díly. Vyznačovaly se výjimečným citem pro zachycení emocí a nálad okamžiků, až magickou přitažlivostí příběhů, které sdělovaly nikoliv doslovně, ale přesto srozumitelně, a výtvarnou suverenitou. Nevytvářela „jen“ objekty, komponovala jedinečné básně ve skle, což ji odlišovalo od všech ostatních.

Dana Zámečníková ze svého specifického umu nic neztratila ani v následujících desetiletích. Odvážila se však i do vod, kde by jiní možná utonuli. Neopustila jí touha objevovat, zkoušet nové postupy a technologie, přijímat výzvy. Přesto je vždy excelentní vypravěčkou, jež dokáže udržet zemi v oblacích, jinými slovy spojit racionálně vystavěný příběh s výtvarným podáním, které bere dech. Zůstala výjimečnou a osobitou výtvarnicí nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Není proto divu, že její díla jsou dnes součástí sbírek prestižních muzeí a galerií v Evropě, Severní Americe, Asii i Austrálii. Získala též několik prestižních cen, z nichž vyniká velká hlavní cena z japonské Kanazawy.

Výstava bude zpřístupněna od 11. února do 29. května bez vernisáže. Těšit se ale můžete na osobní setkání a komentovanou prohlídku s autorkou ve čtvrtek 24. března na MEET & GREET – Dana Zámečníková.

In the latter half of the 20th century Czech glassmaking gave rise to a range of inspiring initiatives. Of particular interest is the use of glass as a material for creating unique works of art equal to the works of sculptors and painters. Initial projects by Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová and René Roubíček were followed by several generations of graduates of the glass studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, all of whom astonished the art world with ambitious creations never seen before. Sculptural fused glass pieces dominated the scene; however, some of these artists also turned to painting and spatial composition. From the very beginning of her career, Dana Zámečníková has been one of the most original of these artists.

Born in Prague, she is a glass artist and architect, and became internationally renowned in the 1980s as a result of her spatial paintings. They are characterised by an exceptional ability to capture the emotions and moods of moments, the almost magical appeal of narratives conveyed not literally but comprehensibly nevertheless, and the sovereignty of art. She does not simply create objects; she composes unique poems in glass, which set her apart from all others.

Dana Zámečníková further developed her skills over the following decades. Indeed, she ventured into waters where others might have drowned. Her desire to explore, to try new methods and technologies, to take on challenges, has never left her. She has always been an excellent storyteller, able to keep the earth in the clouds, so to speak, or, in other words, to combine rationally constructed narrative with breath taking visual presentation. She continues to be an exceptional and distinctive artist both nationally and internationally. It is therefore no wonder that her works are today to be found in the collections of prestigious museums and galleries in Europe, North America, Asia and Australia. She has also won several prestigious prizes, perhaps the most impressive being the Grand Prize at the Kanawaza International Exhibition of Glass, Japan.