Kaleidoskop vkusu / Kaleidoscope of Taste

450 

Popis

Československá bižuterie na výstavách 1948 – 1989

Czechoslovak Costume Jewellery Exhibitions 1948 – 1989

Publikace komplexně pojednává o prezentaci bižuterních výrobků na československých a mezinárodních výstavách v letech 1948 – 1989. Období socialistického výstavnictví je uvozeno kapitolou o historii výstav jabloneckého bižuterního zboží od 19. století a také textem o významu specializovaných uměleckoprůmyslových škol v regionu. Hlavní téma – prezentace bižuterie v období socialismu – je chronologicky přiblíženo na dobových archivních materiálech a jedinečných fotografiích a představuje jak jednotlivé typy výstav v tuzemsku, tak i významné výstavy bižuterních výrobků v zahraničí. Kniha také vysvětluje souvislosti mezi požadavky trhu a jejich plněním ze strany výrobních podniků a také ukazuje významnou roli Podniku zahraničního obchodu Jablonex. Závěrečná kapitola poprvé podrobně objasňuje významnou roli jednotlivých návrhářů bižuterie a poprvé celistvě představuje jejich práce na fotografiích a v osobních profesních medailonech.

The publication comprehensively deals with the presentation of costume jewelery products at Czechoslovak and international exhibitions in the years 1948 – 1989. The period of socialist exhibitions is introduced by a chapter on the history of Jablonec costume jewelery exhibitions since the 19th century and a text on the importance of specialized arts and craft schools of art in the region. The main topic – the presentation of jewelery in the period of socialism – is chronologically approached on period archival materials and unique photographs and presents both individual types of exhibitions in the country and important exhibitions of costume jewelry products abroad. The book also explains the relationship between market requirements and their fulfillment by manufacturing companies and also shows the important role of the Jablonex Foreign Trade Company. For the first time, the final chapter explains in detail the important role of individual costume jewelery designers and, for the first time, comprehensively presents their work on photographs and personal professional medallions.

 

Vydavatel / Publisher: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (MSB) 

Odpovědný redaktor / Responsible editor PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph. D.

Koncepce / Conception: PhDr. Petr Nový – Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková – PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph. D. 

Texty / Texts: PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph. D., Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, PhDr. Petr Nový 

Překlady / Translations: PhDr. Eva Kořánová 

Jazyková korektura / Language proofreading: Mgr. Anna Dařbujanová 

Grafika / Graphic: Okolo – Matěj Činčera, Jan Kloss 

Fotografie / Photos: Aleš Kosina (MSB), Archiv MSB, Kamil Till (Archiv MG) ), Archiv NM , Archiv SM, SOA Liberec, SOA Jablonec n. N., MZA, Archiv SUPŠ Železný Brod, soukromé archivy  

Tisk / Print: Tiskárna Daniel s. r. o.

Rok vydání : 2020

ISBN: 978-80-86397-36-8 

Počet stran / Page count: 212 stran

Rozměry / Dimensions: 235 mm x 205 mm

Hmotnost / Weight: 1142g

Publikace byla financována z prostředků Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Design československého skla a bižuterie 1948–1989 (DG18P02OVV031). Řešitelem projektu je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

The critical catalogue for the exhibition was financed by funds from the Programme in Support of Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for the Years 2016 to 2022 (NAKI II) of the Ministry of Culture of the Czech Republic within the bounds of the Design of Czechoslovak Glass and Costume Jewellery 1948-1989 project (DG18P02OVV031). The Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou is in charge of the project.

 

Další informace

Hmotnost 1.142 kg
Rozměry 235 × 205 × 2 cm