ŠPERK JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Výstava ve výstavě

 VRATISLAV KAREL NOVÁK (13. 12. 1942 – 14. 2. 2014)

V prosinci si připomínáme nedožité 80. narozeniny významného jabloneckého šperkaře, sochaře a pedagoga, jehož tvorba přesáhla nejen do mezinárodní umělecké scény, ale také za hranice tradičního pojímání šperku. V. K. Novák vystudoval jabloneckou uměleckoprůmyslovou školu a po absolutoriu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové se vrátil do Jablonce n. N. Zde vytvářel osobité šperky, kinetické kovové mobily a také plastiky do veřejného prostoru, z nichž nejznámější je „Stroj času — Metronom“ v Praze. Od roku 1990 vedl na pražské VŠUP ateliér Kov a šperk a v roce 2008 založil ateliér Design kovu a šperku na Západočeské univerzitě v Plzni.

Novákovy šperky vznikaly od počátku 80. let a jsou konstruovány z nerezoceli, oceli, ale i stříbra, drahých kamenů, vaječných skořápek, peří, skla, papíru nebo plastu. Ke šperku nepřistupoval jako k „pouhé“ ozdobě těla, ale zejména jako k předmětu interakce s lidským tělem v podobě hravého designu, modifikace těla jako krajiny prostřednictvím světla nebo stínu a zejména jako k výrazovému prostředku naléhavého sdělení myšlenky a formě komunikace. Své šperky proto často zaznamenával na fotografiích, kde se jak fotograf, tak i model stávají spolutvůrci příběhu a prostředníky sdělení. Spolupracoval s předními českými fotografy – např. T. Kuščynskym, P. Baňkou, T. Stanem, I. Gilem. J. Ermlem, J. Jiroutkem nebo J. H. Honzíkem.

Jewellery as a means of communication

Vratislav Karel Novák (13. 12. 1942 – 14. 2. 2014)

In december, we commemorate the 80th birthday of an important jeweller, sculptor and teacher from Jablonec n. N., whose work excended into the international art scene but also beyond the traditional concept of jewellery. V. K. Novák graduated on the Jablonec school of arts and industry and after graduating on Academy of Arts, Architecture & Design in Prague, he returned

to Jablonec n. N. Here he created personal jewellery, kinetic metal mobile and plastics for public space, of which the most famous is the „Time Machine – Metronome” in Prague. Since 1990, he lead the metal and Jewelry department at Academy of Arts, Architecture & Design in Prague and in 2008 founded the Metal and Jewellery Design Department at the University of West Bohemia in Pilsen.

His untraditional jewellery has been established since the early 80’s and is made of stainless steel, steel, but also silver, precious stones, eggshells, feathers, glass, paper or plastic. He approached the jewellery not just as a body ornament, but especially as an object of interaction with the human body in the form of playful design, modification of the body as a landscape throuhg the light or shadow, and especially as an expressive means of urgent communication of thought and form of communication. Therefore, he often recorded his jewellery in photographs, where both the photographer and the model become co-creators of the story and mediators of the communication. He cooperated with leading Czech photographers – e.g. T. Kuščynskyj, P. Baňka, T. Stano, I. Gil, J. Erml, J. Jiroutek or J. H. Honzík.