Výpůjční a badatelský řád

§1
Základní ustanovení

Základní podmínky přístupu veřejnosti (dále badatelů) do depozitářů Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále MSB) upravuje §4  Depozitárního řádu.   

  

§2
Režim návštěvy depozitáře

 

 1. Badatel je povinen řídit se Výpůjčním a badatelským řádem, dbát pokynů správce depozitáře nebo jeho zástupce a vyplnit Badatelský list.
 1. Badatel je povinen před vstupem do depozitáře odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. na místě k tomu určeném. Při odchodu je povinen předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně kapes.
 1. Badatel se může pohybovat pouze v určených prostorách, a to vždy doprovodu správce depozitáře. V depozitáři je badatel povinen zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst a pít.
 1. Badatel nesmí bez souhlasu správce depozitáře nebo jeho zástupce manipulovat se sbírkovými předměty.
 1. Pořizování fotografií a jiných obrazových záznamů badatelem podléhá schválení ředitele muzea.
 1. V případě poškození nebo zničení sbírkového předmětu a způsobení dalších škod badatelem bude postupováno v souladu s platným právním řádem.

 

§3 
Režim návštěvy studovny

 

 1. Badatel je povinen řídit se Výpůjčním a badatelským řádem a dbát pokynů správce depozitáře nebo kurátora a vyplnit Badatelský list.
 1. Badatel ke povinen před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. na místě k tomu určeném. Při odchodu jsou povinen předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně kapes.
 1. Badatel se může pohybovat pouze v určených prostorách. Ve studovně je badatel povinen zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst a pít.
 1. V případě poškození nebo zničení sbírkového předmětu a způsobení dalších škod badatelem bude postupováno v souladu s platným právním řádem.

 

 

§4

Přemístění sbírkových předmětů v rámci objektů MSB

 1. Mimo depozitář se mohou sbírkové předměty přemístit jen s vědomím správce depozitáře nebo jeho zástupce. Ve výjimečných případech se postupuje podle písemného rozhodnutí ředitele MSB. S krátkodobým přemístěním sbírkových předmětů (do 1 měsíce) vyjadřuje souhlas hlavní kurátor, s dlouhodobým přemístěním (nad 1 měsíc) hlavní kurátor a ředitel muzea.
 1. Mimo depozitář se sbírkové předměty přemísťují:        

a)    do pracoven, studoven, dílen, případně jiných prostor za účelem vědeckého nebo studijního využití

b)    do výstavních prostor za účelem prezentace

c)    do manipulačních prostor

d)    do jiných depozitářů

e)    v případě mimořádných událostí, kde postup stanovuje Evakuační plán

 

 1. Evidenci o krátkodobém přemisťování sbírkových předmětů vede správce příslušného depozitáře nebo kurátor.
 1. Evidenci o dlouhodobém přemístění sbírkových předmětů vede hlavní kurátor.. Výpůjční smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž jeden je uložen u hlavního kurátora (agenda depozitářů Hlavní budova) nebo pověřeného kurátora (agenda depozitářů Galerie Belveder) Jeden originál obdrží výpůjčitel. Kopie všech výpůjčních smluv jsou uloženy v sekretariátu ředitele. 
 1. Výpůjční smlouva musí obsahovat datum, inventární nebo přírůstkové číslo, účel a místo přemístění, stav předmětu, jeho pojistnou finanční hodnotu, podpisy hlavního kurátora a přejímající osoby. Je vhodné, aby Výpůjční smlouva obsahovala fotodokumentaci. Vrácení předmětů vyznačí kurátor, jenž výpůjčku zrealizoval, datem a podpisem na všech originálech Výpůjční smlouvy. 
 1. Za řádné vypracování a věcnou správnost Výpůjčních smluv odpovídá kurátor, jenž výpůjčku zrealizoval.
 1. Při přemísťování sbírkových předmětů musí být dbáno na to, aby nedošlo k jejich poškození.

 

 

§5 
Přemístění sbírkových předmětů mimo objekty MSB

 

 1. Mimo depozitář se mohou sbírky přemístit jen s vědomím pracovníka pověřeného jejich správou. Ve výjimečných případech se postupuje podle písemného rozhodnutí ředitele MSB. S přemístěním sbírek musí souhlasit hlavní kurátor a ředitel muzea.
 1. Mimo depozitář se sbírky přemísťují:        

a)    za účelem prezentace

b)    k restaurování či náročnému konzervování

c)    vyřazení ze sbírky (postupuje se dle Režimu § 5)

d)    za účelem propagace

 1. Evidenci o přemísťování sbírek vede hlavní kurátor. Výpůjční smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž jeden je uložen u hlavního kurátora (agenda depozitářů Hlavní budova) nebo pověřeného kurátora (agenda depozitářů Galerie Belveder) Jeden originál obdrží výpůjčitel. Kopie všech výpůjčních smluv jsou uloženy v sekretariátu ředitele.
 1. Výpůjční smlouva musí obsahovat datum, inventární nebo přírůstkové číslo, účel a místo přemístění, stav předmětu, jeho finanční hodnotu, podpisy ředitele a přejímající osoby. Je vhodné, aby Výpůjční smlouva obsahovala fotodokumentaci. Vrácení předmětů vyznačí kurátor, jenž výpůjčku zrealizoval, datem a podpisem na všech originálech Výpůjční smlouvy.
 1. Za řádné vypracování a věcnou správnost výpůjčních smluv odpovídá kurátor, jenž výpůjčku zrealizoval.
 1. Při přemísťování sbírkových předmětů musí být dbáno na to, aby nedošlo k jejich poškození.

 

§ 6 
Účinnost

Výpůjční a badatelský řád nabývá účinnost dne 1. března 2011.

V Jablonci nad Nisou dne 1. března 2011