Knihovní řád

§1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1) Knihovna Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou specializovanou knihovnou ve smyslu § 3 zákona č. 257/2001 Sb.

2) Posláním knihovny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat dokumenty, zejména knihy a časopisy, týkající se sklářské a bižuterní výroby, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
e) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůf) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

 4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

 

§2 Knihovní fondy

1. Knihovní fond má dvě části:

a) Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je evidován jako součást sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (podsbírka knihy a časopisy) v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. V plné šíři se na veškerou manipulaci s ním vztahují Režim zacházení se sbírkou, podsbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty a Depozitární režim, vydané Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

b) Základní fond obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea ve smyslu §1, bod 2 tohoto řádu. Je doplňován podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea. Zapůjčuje se pouze prezenčně ke studiu ve studovně.

2. Ze Základního fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých oddělení muzea.

3. Pracovník knihovny je povinen vést Depozitární knihu dle Depozitárního režimu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Knihu výpůjček, do níž se zapisují všichni uživatelé knihovny při návštěvě badatelny.

4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fond chránit a nesmějí jej poškozovat.

 

§3 Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

1. Uživatelem knihovny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se stává osoba starší 15 let zaregistrováním, na jehož základě se jí vydá průkaz čtenáře. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Platnost průkazu čtenáře je omezena na určitou dobu a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti průkazu uživatel ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel zodpovídá za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je uživatel knihovny povinen neprodleně ohlásit pracovníkům knihovny. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Poplatky za zavedení průkazky a případné sankce za její ztrátu jsou uvedeny v Ceníku služeb.

2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit Knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěvním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. na místě k tomu určeném. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek, případně i kapes.

4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách – studovně. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách studovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit.

5. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místě ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

6. Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

7. Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

 

§4 Výpůjční služby a další služby

1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny.

2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

3. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály ze Základního fondu na svá pracoviště pouze pracovníci muzea. Jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. Zápůjčky z Historického fondu se realizují dle Depozitárního řádu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

4. Půjčování k výstavním účelům z obou fondů knihovny se řídí Depozitárním řádem Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

5. Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou. (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svého Základního fondu; tuto službu neposkytuje ze svého Historického fondu. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

6. Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

7. Knihovna vypracovává na požádání rešerše. Cena rešerše vypracované v normálním termínu, tj. do týdne, se skládá ze základního poplatku a poplatku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání dokumentu, ve kterém předpokládaná informace není. V případě expresní služby je cena rešerše dvojnásobná. Poplatky viz Ceník prací a služeb.

8. Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku prací a služeb.

 

§5 Počítačové pracoviště

1. Počítačové pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD-ROM) knihovny Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a k zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně Muzea skla a bižuterie jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod, způsobených jím zanesenými viry.

5. Provoz počítače knihovny Muzea skla a bižuterie může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby počítače, případně z jiných závažných důvodů.

6. Poplatky za využití internetu viz Ceník prací a služeb.

 

§6 Poplatky a náhrady

1. Knihovna vybírá poplatky za užívání knihovních fondů. Vystavuje průkazky uživatele knihovny Muzea skla a bižuterie. Studenti a důchodci mají poplatky snížené. Od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea, členové Společnosti přátel muzea, držitelé legitimace ICOM a AMG, členové Asociace sklářského a keramického průmyslu, Asociace umělců medailérů a Svazu výrobců bižuterie.

2. Poplatky za kopírovací služby a vypracování rešerší jsou stanoveny v Ceníku prací a služeb. Dále jsou v něm stanoveny poplatky za výstupy z tiskárny.

3. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:

a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (případně zaplacením ceny kopie a vazby)
c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

4. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

§ 7 Účinnost

Knihovní řád nabývá účinnost dnem 1. ledna 2005.

V Jablonci nad Nisou dne 1. prosince 2003

 


 

Ceník prací a služeb

Poplatek za jednorázové využití fondů – 20Kč

Snížený poplatek (studenti, důchodci) – 10Kč

Poplatek za vystavení průkazu čtenáře opravňujícího k využívání fondů na dobu 1 roku – 100Kč

Snížený poplatek (studenti, důchodci) – 50Kč

 

Poplatky za kopírování:

a) muzejních materiálů
formát A4 jednostranný – 4Kč
formát A4 oboustranný – 8Kč
formát A3 jednostranný – 8Kč
formát A3 oboustranný – 12Kč

b) ostatních materiálů
formát A4 jednostranný – 2Kč
formát A4 oboustranný – 4Kč
formát A3 jednostranný – 4Kč
formát A3 oboustranný – 8Kč

Poplatky za výstupy z tiskárny

černobílý tisk A4 textu jednostranně – 2Kč
černobílý tisk A4 textu oboustranně – 4Kč
barevný tisk A4 textu jednostranně – 10Kč
barevný tisk A4 textu oboustranně – 20Kč
obrázek černobílý 1ks – 10Kč
obrázek barevný 1 ks – 20Kč

Poplatek za vypracování rešerše (paušální poplatek) 100Kč
za jednu stranu 50Kč

Poplatek za využití internetu 5Kč za 15 min